Automatické Převodovky Ostrava

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

 

Všeobecné podmínky pro provádění prací na motorových vozidlech a jejich součástech.

Předmětem těchto Všeobecných podmínek pro provádění prací na motorových vozidlech a jejich součástech (dále jen “VP“) je úprava základních obchodních vztahů mezi firmou Zdeněk Kovářík se sídlem -Jasenice 113,  75641 Lešná a adresa provozovny APO Rudná 778/74 Ostrava 70030 IČ: 75983176 (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku) (dále jen “dodavatel“) a zadavatelem zakázky (dále jen “zákazník“). Zákazník přijímá a uznává následující VP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech, přívěsech, agregátech a jejich součástech, což stvrzuje podpisem zakázkového listu, který na tyto VP odkazuje.

1. ZAKÁZKA

1. Dohoda o provedení opravy nebo údržby motorových vozidlech a jejich součástech (dále též “Dohoda o provedení prací“ a “zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VP vyvěšené v provozovně dodavatele a na webových stránkách. Zákazník si může od dodavatele tyto VP vyžádat.
2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.
3. V případech, které nesnesou odkladu, lze dohodu o provedení prací/zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i ústně. Dodavatel pořídí o ústním zadání zakázky záznam na zakázkový list. I pro takové případy záznamu zakázky platí tyto VP.
4. Dohoda o provedení prací opravňuje dodavatele k udělování dílčích zakázek svým subdodavatelům, k provádění zkušebních jízd a k přepravě vozidla, jehož se práce týkají.

2. CENOVÉ ÚDAJE NA ZAKÁZKOVÉM LISTU, ROZŠÍŘENÍ ZAKÁZKY, ROZPOČET NÁKLADŮ NA OPRAVU A ÚDRŽBU

1. Dodavatel uvede v zakázkovém listu předběžnou cenu opravy, příp. smluvní cenu, kterou lze výhledově předpokládat v souvislosti s provedením zakázky. Ceny mohou být v zakázkovém listu uvedeny i prostřednictvím odkazů na odpovídající položky dostupných katalogů cen náhradních dílů a prací. Zákazník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že ceny uvedené v zakázkovém listu nejsou konečné a jsou pouze přibližné.
2. Provedení prací nad rámec sjednané zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka. Většinou se bude jednat o souhlas telefonický.
3. Požaduje-li zákazník při zadání zakázky závazné cenové údaje, po rozebrání dotčené části vozu vypracuje dodavatel rozpočet nákladů na opravu či údržbu. V rozpočtu nákladů na opravu či údržbu uvede dodavatel práce a náhradní díly s příslušným cenovým údajem. Dodavatel je tímto rozpočtem vázán po dobu tří týdnů od jeho vystavení. Rozebrání dotčené části vozu v případě, že zákazník neakceptuje předložený rozpočet, se účtuje podle sazby mechanické práce uvedené v aktuálně platném ceníku.

3. TERMÍN DOKONČENÍ ZAKÁZKY

Dodavatel je povinen dodržet termín dokončení, který byl v zakázkovém listu označen. Pokud se změní nebo rozšíří objem prací oproti původnímu zadání zakázky, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je dodavatel povinen uvědomit zákazníka a sjednat nový termín dokončení a rozšířit zakázku o provedení prací navíc.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZAKÁZKY

1. Předání předmětu zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně dodavatele, není-li dohodnuto jinak.
2. Pokud zákazník nepřevezme předmět zakázky do jednoho (1) týdne od oznámení o dokončení zakázky, je v prodlení. U oprav prováděných v rámci jednoho pracovního dne činí lhůta pro převzetí zakázky dva (2) dny.
3. V případě prodlení s převzetím zakázky bude dodavatel účtovat náklady spojené s úschovou předmětu zakázky v obvyklé výši. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky, je dodavatel oprávněn předmět zakázky uschovat dle svého uvážení za běžných podmínek. Nebezpečí na předmětu zakázky a náklady spojené s úschovou v takovém případě nese zákazník.
4. Demontované díly budou při předání opraveného předmětu zakázky předloženy zákazníkovi k nahlédnutí.

5. VYÚČTOVÁNÍ ZAKÁZKY

1. Cenu prací účtuje dodavatel na základě svého ceníku servisních prací nebo cenou smluvní. Platí cena platná v den dokončení zakázky. Výtah z ceníku servisních prací je uveřejněn na speciální vývěsce v provozovně dodavatele a na webových stránkách firmy.
2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť, mimo ceny oprav stanovených smluvní cenou. Dodavatel je oprávněn zahrnout do jedné účetní položky více náhradních dílů.
3. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka.
4. Pokud si zákazník dodá vlastní náhradní díl, pak dodavatel neručí za kvalitu náhradního dílu, jeho životnost ani kvalitu provedené práce. V případě dodání vlastního náhradního dílu zákazníkem může být dodavatelem účtován poplatek ve výši 30% z ceny mechanické práce na zakázce.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu zakázky zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad pozdější datum splatnosti.
2. V případě prodlení s úhradou ceny zakázky je zákazník povinen zaplatit dodavateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.
3. Dodavatel je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky.
4. Platba za služby je možná pouze v hotovosti (Nepřijímáme platební karty kvůli vysokým poplatkům za zprostředkování)

7. ZADRŽOVACÍ PRÁVO

1. Dodavatel je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných plnění, pokud mají souvislost s předmětem zakázky.
2. V případě uplatnění zadržovacího práva dodavatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech.
3. Zadržovací právo zaniká vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jiné formy dodavatelem odsouhlasené jistoty, nebo uhrazením pohledávky v plné výši.

8. ZÁRUKA

Dodavatel poskytuje na provedené práce záruku v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno níže.
1. Dodavatel poskytuje záruku na vady zakázky po dobu 6 měsíců od předání předmětu zakázky. Záruka však končí nejpozději po absolvování jízdního výkonu 10.000 km u motorových vozidel a přívěsů. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.
2. Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto vady ihned upozornit. Neupozorní-li na vady zjištěné již při přebírání zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad zakázky.
3. V ostatních případech musí být vady dodavateli písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění a přesně specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně v provozovně, vydá dodavatel zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.
4. Dodavatel odstraní závadu podléhající záruce na své náklady. V naléhavých případech může být se souhlasem dodavatele odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu vozidla s poruchou, kterého se vada týká, za předpokladu, že zákazník takový postup předem písemně dodavateli oznámí. Dodavatel nese náklady na provedenou práci a materiál potřebný k odstranění vady, náklady na odtažení vozidla a ostatní náklady, jdou k tíži zákazníka.
5. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny zakázky nebo od dohody o provedení prací odstoupit.
6. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
• předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad
• dodavateli nebylo doručeno předem oznámení, že v důsledku nouzové situace bude oprava zjištěných závad provedena jinou odbornou osobou (viz bod 4 tohoto článku)
• vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v bodě 4 tohoto článku
• při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.
2. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené předchozími či pozdějšími zásahy/opravami.
3. Za škody na věcech osobního charakteru nacházejících se na nebo v předmětu zakázky (vozu) dodavatel neodpovídá. Jako výraz souhlasu s touto skutečností zákazník podepisuje zakázkový list.
4. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí dodavatel zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí dodavatel částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.
5. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat dodavatele o škodě na předmětu zakázky, pokud za ni dodavatel odpovídá, včetně její přesné specifikace.

10. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

1. Všechny náhradní díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku úplného uhrazení konečné ceny zakázky.
2. Díly, které byly při provádění zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví dodavatele, nebylo-li písemně či ústně sjednáno jinak.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Dodavatel veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků dodavatel nakládá s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vznikne-li mezi dodavatelem a zákazníkem spor při prodeji náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb a/nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).
2. Ostatní spory vyplývající z dohod o provedení prací/zakázek a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem v sídle dodavatele, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
3. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Neplatná nebo protiprávní ustanovení budou bezodkladně nahrazena zákonnou a platnou verzí.
4. Všechny vztahy a situace dodavatele a zákazníka vyplývají z Dohody o provedení prací a těchto VP. Vztahy a situace v těchto VP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního Zákoníku v platném znění.

13. Platební podmínky a platnost cen

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Platnost cen a obchodních podmínek do 31.12.2019

Veškeré uvedené ceny jsou konečné včetně DPH (Jsme Plátci DPH)

14. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


1. Tímto udělujete souhlas společnosti Zdeněk Kovářík, se sídlem Jasenice 113, Lešná 75641, IČ 75983176 (dále jen „Správce“ nebo „ Naše společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • e-mail
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefon

2. Vaše osobní údaje je možné zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílaní obchodních sdělení – budete jako první informováni o našich novinkách a slevách. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 3 let od udělení tohoto souhlasu.

3. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vaších osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení a newslettery.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu:  info@autodilykovarik.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Naší společností. Osobní údaje však pro Naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými Naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

6. Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zdeněk Kovářík, se sídlem Jasenice 113, Lešná 75641, IČ 75983176 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou info@autodilykovarik.cz.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Plnění smlouvy

Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář

Osobní údaje klientů (kontantní údaje, někdy data narození)

E-mailová komunikace, kontaktní formulář

Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty

Oprávněný zájem

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Kontaktní údaje klientů

Informace z objednávek

Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé

Souhlas

Marketing a propagace webu

E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

Formulář pro newsletter

Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

Souhlas

Cílená reklama (retargeting)

Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu

Zobrazení určitých stránek na webu

Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)

Souhlas

Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti

Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)

Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty

Google Analytics

Oprávněný zájem

Poskytnutí emailu službě třetí strany pro získání recenze

Emailová adresa a informace o objednaném zboží

Objednávkový formulář

Heureka.cz

Oprávněný zájem

Zajištění správné funkčnosti webu

Cookies

Přihlášení do uživatelského účtu

Webhostingové služby, subdodavatelé

Souhlas

Zveřejnění recenze zákazníka

Jméno zákazníka, fotografie, email

Emailová komunikace, dotazník na webu

Cloudová úložiště, mailingové služby

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018